Jawapan Pertanyaan Lisan Mengenai Insentif Untuk Kenderaan Elektrik

Soalan:
Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri Perdagangan Antarabangsa menyatakan :- Apakah insentif disediakan untuk kemasukan kenderaan elektrik ke dalam negara.
Jawapan:
Tuan Yang Di Pertua,
1. Saya mohon supaya soalan-soalan daripada YB. Bachok dan YB. Setiawangsa yang bertarikh 16 November 2021 dijawab bersekali memandangkan ianya menyentuh perkara yang sama iaitu perancangan Kerajaan termasuk insentif bagi membangunkan ekosistem kenderaan cekap tenaga (EEV) termasuk kenderaan elektrik (EV).
2. Dasar Automotif Negara (NAP) 2020 telah diperkenalkan bagi tujuan untuk menempatkan negara sebagai peneraju dalam pembuatan automatif, kejuruteraan dan teknologi di rantau ini. NAP 2020 merupakan penambahbaikan kepada NAP 2014 di mana objektif utamanya adalah untuk membangunkan Malaysia sebagai hab automatif serantau bagi Kenderaan Cekap Tenaga (EEV) dengan fokus kepada pembangunan Next Generation Vehicles (NxGVs), Mobility as a Service (MaaS) dan Industry Revolution 4.0 (IR 4.0).
3. EEV merupakan kenderaan yang memenuhi spesifikasi penggunaan bahan bakar secara lebih efisien dan pelepasan asap meliputi kenderaan seperti Internal Combustion Engine (ICE), hibrid, elektrik dan lain-lain. Manakala, NxGV merujuk kepada kenderaan yang memenuhi klasifikasi takrifan EEV dan ditambah dengan aplikasi Intelligent Mobility yang membolehkan kenderaan menjadi lebih pintar dan cekap.
4. Kerajaan telah menggariskan beberapa Langkah bagi menggalakkan pengeluaran dan pemasangan EEV termasuk elektrik dan hibrid merangkumi:
i. Kelulusan Lesen Pengilang EV untuk semua kategori dan segmen kenderaan bermotor;
ii. Menyenaraikan aktiviti pembuatan komponen kritikal seperti pembuatan bateri dan pembangunan Battery Management System (BMS) dan Thermal Management System (TMS) untuk diberi galakan cukai;
iii. Menetapkan standard:
a. EEV dan NxGV
b. sistem pengecasan kenderaan elektrik yang bersesuaian
c. sistem integrasi powertrain EV;
d. aktiviti kitar semula dan pelupusan bateri; dan
e. teknologi Battery Swapping dan Wireless Charging;
iv. Menjalankan kajian kebolehlaksanaan teknologi Hydrogen Fuel Cell;
v. Membangunkan EV Smart Grid Interoperability Centre (EVIC) yang bertujuan untuk menguruskan operasi sistemn pengecasan kenderaan-kenderaan elektrik berdasarkan konsep power to grid; dan
vi. Program pembangunan modal insan meliputi pembangunan National Occupational Skills Standard (NOSS) yang menggariskan kemahiran yang diperlukan pekerja. Ini termasuk NOSS bagi EV iaitu Electric and Hybrid Car Servicing, Electric Bus Maintenance Management, Electric Bus Operation dan Electric Vehicle (EV) Charging Station.
5. Kerajaan telah menawarkan insentif cukai bagi aktiviti pemasangan atau pengilangan tempatan kenderan dan komponen EEV termasuk EV serta perkhidmatan teknologi hijau (green services). Perkhidmatan teknologi hijau melibatkan pemasangan, penyelenggaraan, pembaikan peralatan pengecasan EV serta infrastruktur kitar semula bersepadu.
6. Insentif semasa yang ditawarkan terdiri daripada insentif customized yang melibatksan pengecualian cukai pendapatan duti import dan duti eksais. Selain itu, pengecualian cukai pendapatan melalui Galakan Taraf Perintis sebanyak 70 atau 100 peratus ke atas pendapatan berkanun serta Elaun Cukai Pelaburan bersamaan 60 atau 100 peratus perbelanjaan modal layak yang boleh ditolak daripada pendapatan berkanun, juga ditawarkan kepada pemain industri.
7. Insentif semasa hanya merangkumi pengecualian cukai langsung dan tidak langsung yang ditawarkan kepada supply side iaitu industri pengeluaran kenderaan EV, komponen dan pembangunan ekosistem seperti fasiliti pengecasan.
8. Bagi memastikan Malaysia berupaya meningkatkan daya saing menarik pelaburan dalam sektor EV, maka terdapat keperluan untuk Kerajaan menawarkan insentif bukan sahaja kepada pengeluar kenderaan dan komponen atau OEM, tetapi juga merangkumi pengguna secara amnya.
9. Insentif kepada pengguna (demand side) dijangka dapat meningkatkan permintaan ke atas EV yang dapat menggalakkan pelaburan bukan sahaja bagi pengeluaran kenderaan dan komponen tetapi juga daripada segi sokongan infrasktur EV. Berdasarkan objektif tersebut, Kerajaan telah mengumumkan pakej insentif menyeluruh di bawah Belanjawan 2022 seperti berikut:
i. Pengecualian duti import, duti eksais dan cukai jualan sepenuhnya ke atas EV yang dipasang secara tempatan atau Complete Knocked-Down untuk tempoh 4 tahun sehingga 2025;
ii. Pengecualian duti import dan duti eksais sepenuhnya ke atas pengimportan EV jenis Completely Build Up (CBU) untuk tempoh 2 tahun sehingga 2023;
iii. Pengecualian cukai jualan sehingga 100% bagi kenderaan EV; dan
iv. Pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM 2,500 bagi kos pemasangan, sewaan, pembelian termasuk sewa-beli peralatan atau yuran langganan kemudahan pengecasan EV.
10. Selain insentif cukai, syarikat secara umumnya layak untuk dipertimbangkan pemberian geran secara padanan terutamanya bagi syarikat yang menjalankan aktiviti yang digalakkan termasuklak projek berkaitan EV, tertakluk kepada pematuhan syarikat terhadap kriteria yang ditetapkan. Pemberian geran ini antara lain dapat membantu syarikat menjalankan aktiviti pemodenan dan menaiktaraf kemudahan/ peralatan, penyelidikan dan pembangunan serta latihan kepada tenaga kerja tempatan.
11. Langkah-langkah di bawah NAP 2020 dan pakej insentif EV di bawah Belanjawan 2022 akan menyokong pembangunan ekosistem EV dalam negara seterusnya membantu merealisasikan sasaran bagi Malaysia mencapai pelepasan sifar karbon menjelang tahun 2050 seperti digariskan di bawah Rancangan Malaysia Ke-12.
Terima kasih.

Jawapan Pertanyaan Lisan Kawal Selia ‘Nominee’ Di Kalangan Pemegang Saham

Soalan:
Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri Kewangan menyatakan tentang kerangka perundangan yang mengawal selia perjalanan ‘nominee’ di kalangan pemegang saham.
Jawapan:
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pada masa ini, di bawah
undang-undang sekuriti, nominee bagi pemegang saham syarikat awam tersenarai hendaklah mematuhi kehendak-kehendak seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 [Akta 671], Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Berpusat) 1991 [Akta 453] dan juga Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613].
Antara lain, sesuatu nominee hendaklah mematuhi kehendak bagi
memastikan identiti pemilik sebenar (end beneficiary/beneficial owner) melalui proses kenali pelanggan anda (know your client) dan juga memastikan maklumat dan rekod berkaitan pemilik sebenar hendaklah disimpan dengan teratur.
Selain itu, pihak Suruhanjaya Sekuriti Malaysia juga boleh meminta kepada sesuatu nominee untuk menzahirkan, sekiranya perlu, maklumat mengenai pemilik sebenar saham-saham tersebut.
Namun, ini adalah terhad kepada jenis-jenis penzahiran yang dibenarkan sahaja seperti yang diperuntukkan di bawah seksyen 45 Akta 453.
Sekian, terima kasih.

Senarai Rundingan Terus Kementerian Pendidikan Pada Tahun 2021

Maklum balas kepada pertanyaan semasa waktu pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat 7 Oktober 2021
Soalan:
Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] telah membangkitkan mengenai senarai projek secara rundingan terus di Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2021 selain daripada kit ujian kendiri COVID-19.
Jawapan:
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, sepanjang tahun 2021, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melaksanakan sembilan perolehan secara rundingan terus. Pelaksanaan perolehan ini adalah melalui kelulusan khas oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MoF) atau kebenaran melaksanakan perolehan secara rundingan terus mengikut prosedur yang ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan Perolehan Kerajaan PK7 berkaitan pengecualian daripada tatacara perolehan Kerajaan. Senarai kontrak sehingga 12 Oktober 2021 adalah seperti berikut:
i. Perkhidmatan Langganan Perisian G Suite Enterprise For Education (GSEFE) Bagi Sekolah-Sekolah Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia;
ii. Perkhidmatan Langganan Perisian Microsoft Di Bawah Program Enrolment For Education (EES) Untuk Keperluan Di Kementerian Pendidikan Malaysia;
iii. Percetakan dan Penghantaran Kit Pemulihan Murid Tahap 1 Bagi Program Pemerkasaan Pelaksanaan Kurikulum di Seluruh Malaysia, Bahagian Pembangunan Kurikulum Tahun 2021 di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di Kementerian Pendidikan Malaysia;
iv. Perkhidmatan Penyiaran Pengiklanan Melalui Media Bagi Perolehan Pelan Media Aktiviti Promosi dan Publisiti Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2021;
v. Perkhidmatan Kepakaran oleh UKM di Bawah Inisiatif #30: Program Pendidikan Pintar Cerdas Selama 5 Tahun Mulai Tahun 2021-2025;
vi. Pelaksanaan Program Rancangan Khas TV Pendidikan di NTV7;
vii. Pelaksanaan SALURAN Khusus TV Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia;
viii. Perkhidmatan Pelupusan Bahan Buangan Terjadual (Bahan Kimia) di Kementerian Pendidikan Malaysia; dan
ix. Pembekalan Kit Saringan Ujian Kendiri COVID-19 Untuk Sekolah-Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.

Soalan Pemohon Bantuan Bulanan JKM 2020-2021

Soalan: Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan tentang jumlah pemohon yang berjaya dan masih menunggu untuk mendapatkan bantuan bulanan JKM pada tahun 2020 dan 2021.
Jawapan:
Tuan Yang di-Pertua,
Berdasarkan statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebanyak 72,890 permohonan bantuan kebajikan telah diluluskan pada tahun 2020. Manakala sehingga Julai 2021, sebanyak 43,105 permohonan telah diluluskan dan sebanyak 9,738 permohonan masih dalam siasatan. Semua permohonan bantuan diproses berdasarkan Garis Panduan Pengurusan Bantuan Kewangan Persekutuan JKM.
Sekian, terima kasih.

Jawapan Pertanyaan Lisan Pelan Pembukaan Sekolah Secara Bersemuka

Soalan: Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri Kanan Pendidikan menyatakan apakah pendirian terkini Kementerian tentang pelan pembukaan sekolah (PdP) secara bersemuka.
Jawapan:
Tuan Yang di-Pertua,
Seperti Ahli Yang Berhormat sedia maklum, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah membuat keputusan untuk membuka semula sekolah secara berperingkat mengikut Fasa Pelan Pemulihan Negara (PPN) mulai 3 Oktober 2021 bagi negeri kumpulan A dan 4 Oktober 2021 bagi negeri kumpulan B.
Justeru, KPM telah membuat persiapan rapi bagi memastikan keselamatan dan kesihatan warga sekolah sepanjang mereka berada di sekolah. Bagi tujuan ini, satu pelan komprehensif pembukaan semula sekolah telah disediakan. KPM telah menetapkan supaya kapasiti murid di sekolah pada kadar 50 peratus enrolmen keseluruhan.
Kaedah yang digunakan adalah dengan mengehadkan kapasiti murid di dalam kelas kepada 50 peratus daripada jumlah murid dalam kelas tersebut. Oleh itu, sistem penggiliran murid hadir ke sekolah mengikut minggu akan dilaksanakan. Kaedah ini diguna pakai untuk semua kelas kecuali:
i. Murid Berkeperluan Khas (MBK) di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (SKPK)/Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas (SMKPK)/Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV) dan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI);
ii. murid di Tingkatan 6 Semester 2 dan International Baccalaureate Diploma (IBD) Tahun 2;
iii. murid di sekolah asrama sepenuhnya;
iv. murid kelas peperiksaan antarabangsa;
v. murid prasekolah/tadika swasta/pusat perkembangan minda (4- 6 tahun); dan
vi. murid di Sekolah Kurang Murid (kurang 150 murid).
Bagi kelas yang melaksanakan penggiliran, murid di dalam kelas tersebut akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Dalam satu-satu minggu hanya satu kumpulan sahaja yang akan hadir ke sekolah manakala kumpulan yang satu lagi akan menjalani PdPR secara sendiri.
Sebagai contoh, kelas yang mempunyai 36 murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu A dan B dengan setiap kumpulan mempunyai 18 murid. Kumpulan A akan hadir pada minggu pertama untuk mengikuti PdP secara bersemuka manakala kumpulan B akan menjalani PdPR secara sendiri. Untuk minggu berikutnya, 18 murid kumpulan B pula akan mengikuti PdP secara bersemuka dan 18 murid kumpulan A tadi akan menjalani PdPR secara sendiri. Kitaran penggiliran ini akan berterusan sehingga dimaklumkan oleh KPM kelak.
Kaedah penggiliran ini membolehkan penjarakan fizikal dalam kelas yang lebih baik dan memudahkan pemantauan guru ke atas murid. Ini juga bagi mengurangkan kesesakan sewaktu pergerakan masuk dan penyuraian di sekolah.
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, bagi memastikan kelancaran pengoperasian sekolah, KPM telah menyediakan Garis Panduan Pengurusan dan Pengoperasian Sekolah 3.0 sebagai rujukan kepada jabatan pendidikan negeri (JPN), pejabat pendidikan daerah (PPD) dan pentadbir serta guru di sekolah.
Berdasarkan garis panduan ini, KPM mewajibkan pemakaian pelitup muka kepada semua warga sekolah, termasuk murid. Murid yang bergejala tidak dibenarkan hadir ke sekolah bagi mengelakkan risiko jangkitan dalam kawasan sekolah. Semua sekolah perlu memastikan pengudaraan yang baik di dalam kelas. Murid akan makan di dalam kelas semasa waktu rehat dengan seliaan guru. Bagi kelas yang menggunakan penyaman udara pula, murid perlu makan di ruang terbuka dengan seliaan guru.
Pada masa yang sama, prosedur operasi standard (SOP) yang telah ditetapkan oleh KKM seperti kerap mencuci tangan, saringan suhu badan serta penjarakan fizikal akan terus dilaksanakan di dalam sekolah.
Bagi murid yang akan pulang ke sekolah asrama sepenuhnya, KPM akan melaksanakan ujian saringan COVID-19 kepada murid dengan menggunakan kit ujian kendiri COVID-19. Ujian saringan ini dilaksanakan sebanyak 3 kali, iaitu semasa pendaftaran masuk, hari ke-6 dan hari ke14.
Bagi murid asrama harian pula, ujian saringan COVID-19 menggunakan kit ujian kendiri COVID-19 akan dilaksanakan semasa pendaftaran masuk. Selain itu, kit ujian kendiri COVID-19 akan disediakan bagi kegunaan sekolah harian untuk membuat saringan awal sekiranya terdapat murid yang menunjukkan gejala ketika di sekolah. Selain daripada pendekatan di atas, KPM menetapkan bahawa hanya guru yang telah lengkap divaksin sahaja dibenarkan untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam kelas dan berinteraksi dengan murid.
Selain itu, anggota kumpulan pelaksana (AKP) dan pekerja perkhidmatan sokongan (PPS) yang telah lengkap divaksin sahaja dibenarkan memasuki dan bekerja di dalam kawasan sekolah.
KPM yakin pelan pembukaan sekolah ini adalah satu perancangan komprehensif KPM bagi memastikan pengoperasian sekolah secara bersemuka berjalan dengan teratur dan selamat.

Jawapan Pertanyaan Lisan Mengenai Status Pembinaan LCS

Soalan: Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri Pertahanan menyatakan status terkini pembinaan Littoral Combatant Ship dan berapa jumlah yang telah dibelanjakan setakat 30 Julai 2021 untuk projek tersebut.
Jawapan:
Tuan Yang di-Pertua,
Sehingga 30 Julai 2021, kemajuan kerja bagi Perolehan enam (6) buah Kapal Second Generation Patrol Vessel berkeupayaan Littoral Combat Ship (LCS) adalah sebanyak 57.05%.
Berhubung dengan status bayaran bagi kontrak perolehan ini, Kementerian telah membelanjakan sebanyak RM6.16 bilion (67.33%) berbanding daripada nilai kos keseluruhan kontrak yang berjumlah RM9.15
bilion. Kementerian sejak tahun 2019 juga telah mengesahkan dalam Parlimen bahawa perolehan tersebut tidak akan dihentikan dan akan diteruskan. Keputusan Kementerian Pertahanan kekal konsisten hingga kini.
Kementerian juga memberi penelitian khusus demi memastikan pembinaan LCS ini mampu disiapkan untuk mengukuhkan lagi sistem
pertahanan negara kita. Sehubungan itu, Jawatankuasa Teknikal LCS telah ditubuhkan pada 2 Julai 2021 bagi melihat semula perancangan perolehan dan mengemukakan Pelan Pemulihan bagi perolehan ini sebelum diangkat semula ke Jemaah Menteri.
Terima kasih