Jawapan Parlimen Isu Pemuliharaan Hidupan Liar & Perhutanan

Jawapan kepada isu pemuliharaan hidupan liar dan perhutanan yang dibangkitkan Nik Nazmi Nik Ahmad dalam Sesi Menjunjung Kasih Yang Dipertuan Agong oleh Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli

Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] mohon Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli untuk mengkaji semula Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 dan Akta Perhutanan Negara 1984 agar lebih konsisten dan tidak bercanggah antara satu sama lain.

Jawapan:

Tuan Yang Di Pertua,

1. Kementerian sentiasa komited dalam memastikan sumber negara dipelihara dan dipulihara selaras dengan komitmen negara di peringkat antarabangsa.

2. Secara umumnya tidak terdapat percanggahan di antara Akta Perhutanan Negara 1984 [Akta 313] yang dikuatkuasakan oleh JPSM dengan Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta 716] yang dilaksanakan oleh PERHILITAN. Akta 313 digubal khusus bagi pengurusan hutan dalam mencapai objektif-objektif yang telah digariskan dalam Dasar Perhutanan Negara 1978 (Pindahaan 1992), manakala Akta 716 adalah khusus kepada perkara berkaitan hidupan liar, Pengurusan Rezab dan kawasan Perlindungan Hidupan Liar.

3. Kajian semula dan penambahbaikan ke atas Akta 313 dilaksanakan mencakupi aspek-aspek pencegahan pengambilan hasil hutan secara haram, pelaksanaan aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan hutan yang lebih berkesan serta pengukuhan pembangunan sektor perhutanan negara.

Semakan semula ini telah bermula dari tahun 2009 setelah pindaan kali pertama pada tahun 1993. Pada masa ini, pindaan Akta 313 sedang diteliti oleh pihak berkuasa negeri untuk proses konsultasi di mana persetujuan Kerajaan Negeri perlu sebelum pindaan tersebut diwartakan oleh Kerajaan.

4. Cadangan pindaan Akta 313 merangkumi empat (4) skop utama iaitu; memperketatkan proses pewartaan keluar Hutan Simpanan Kekal (HSK); memantapkan penguatkuasaan hutan bagi membanteras kegiatan pengambilan hasil hutan secara haram; meningkatkan kadar denda dan hukuman serta penalty tambahan; dan mengatasi isu kekaburan dan kuasa yang tidak jelas dalam pelaksanaan Akta 313.

5. Selanjutnya, Cadangan pindaan Akta 716 pula adalah merangkumi sepuluh (10) skop utama antaranya termasuklah penyelarasan dan pengukuhan hukuman, aktiviti pembiakbakaan dalam kurungan, aktiviti di dalam Rezab Hidupan Liar dan Kawasan Perlindungan, pertambahan kuasa penguatkuasaan, aktiviti penjualan hidupan liar atas talian, spesis hibrid, tanggungjawab pemilik hidupan liar berlesen dan penambahbaikan tafsiran.

Sekian, terima kasih.

Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli

Jawapan Lisan Parlimen Isu-Isu Pekerja Asing

Jawapan Pertanyaan Jawab Lisan Isu Rancangan Pengurangan Kadar Pekerja Asing dan Membanteras Campur Tangan Politik dalam Membawa Masuk Pekerja Asing

Soalan: Nik Nazmi Bin Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri menyatakan apakah rancangan kementerian untuk mengurangkan kadar pekerja asing selain membanteras campur tangan politik di dalam lambakan kemasukan pekerja asing yang diamalkan sebelum ini.

Jawapan:

Tuan Yang Di Pertua,

1. Dasar semasa Kerajaan mengenai penggajian pekerjaan ialah memberi keutamaan pekerjaan kepada rakyat tempatan. Kerajaan sentiasa berusaha untuk memastikan pekerja tempatan tidak dinafikan hak mereka untuk bekerja di dalam sektor-sektor yang dibenarkan untuk menggajikan pekerja asing. Hanya jawatan-jawatan yang tidak dapat diisi oleh pekerja tempatan dalam sektor-sektor yang diluluskan sahaja dibenarkan untuk menggaji pekerja asing.

2. Antara polisi dan inisiatif semasa yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kerajaan adalah seperti berikut:

i. Menetapkan had penggajian pekerja asing di Malaysia tidak melebihi 15% daripada jumlah guna tenaga pada tahun 2020.

ii. Menggalakkan sektor-sektor berinsentif buruh beralih kepada penggunaan mekanisasi dan automasi

iii. Penggajian pekerja asing dari mana-mana Negara sumber hendaklah berdasarkan kepada keperluan sebenar industri dan sektor-sektor yang dibenarkan sahaja (real industrial demand)

iv. Mempromosi dan memudah cara peluang penempatan pekerjaan melalui Program Penempatan Pekerjaan (3P) oleh Jabatan Tenaga Kerja (JTK) untuk memberi keutamaan kepada pencari kerja tempatan.

v. Penggajian pekerja asing diluluskan kepada tujuh (7) sektor sahaja iaitu pembinaan, pertanian, perladangan, perkilangan dan perkhidmatan.

vi. Hanya majikan berkeupayaan (genuine) dan mematuhi standard perburuhan seperti pematuhan gaji minimum, menyediakan kemudahan kediaman berserta kemudahan asas dan tiada rekod pelanggaran kes buruh sahaja dipertimbangkan memohon pekerja asing. Keupayaan majikan ditentukan melalui proses saringan dan pemeriksaan JTK.

vii. Menetapkan kriteria-kriteria tertentu bagi setiap sektor yang dibenarkan dalam pemberian kuota pengambilan pekerja asing.

viii. Pelaksanaan Surat Aku Janji Majikan (Employers Undertaking) mulai 1 Januari 2017 yang menghendaki majikan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pekerja asingnya bermula dari peringkat kemasukan, penggajian sehinggalah penghantaran pulang pekerja tersebut ke negara asal.

ix. Mengutamakan exit policy penggajian pekerja asing dengan menyediakan pelan latihan kemahiran kepada pekerja warganegara, memberi keutamaan kepada mekanisme IBS dalam sektor pembinaan, restoran berkonsepkan self-service dan sebagainya.

x. Kerajaan juga telah meperkenalkan Technical and Vocational Education and Training (TVET) untuk warga tempatan bagi melahirkan individu berkemahiran tinggi selaras dengan hasrat negara untuk beralih kepada industri berintensif buruh kepada high end industry dan mencapai objektif negara berpendapatan tinggi.

xi. Pembiayaan latihan di bawah Pembangunan Sumber Manusia Berhad melalui caruman levi majikan untuk melatih semula pekerja bagi meningkatkan kemahiran pekerja terutamanya dalam sektor pembuatan, pembinaan dan perlombongan, dan

xii. Penguatkuasaan dipertingkatkan bagi memastikan pematuhan undang-undang perburuhan termasuk penguatkuasaan bersepadu dengan agensi-agensi lain bagi membasmi pemerdagangan orang dan eksploitasi orang (forced labour)

Tuan Yang di-Pertua

3. Polisi dan inisiatif semasa yang telah dan sedang dilaksanakan ini berjaya mengurangkan kadar kebergantungan kepada pengambilan pekerja asing di mana statistik Jabatan Imigresen Malaysia telah merekodkan jumlah pengambilan pekerja asing yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, jumlah pekerja yang direkodkan dan dikeluarkan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) adalah seramai 2.1 juta orang dan mengalami penurunan pada tahun 2016 kepada 1.85 juta orang dan seterusnya 1.79 orang pada tahun 2017.

4. Kesimpulannya kerajaan sentiasa memastikan pekerja warga tempatan diberi keutamaan dalam peluang pekerjaan dan pada masa yang sama Kerajaan juga sedang meneliti pelbagai aspek dalam pengurusan pengambilan pekerja asing secara holistik supaya lebih sistematik dan berintegriti.

Parlimen Dalam Malaysia Baharu

Artikel ini pertama keluar di Sinar Harian Online pada 7 Ogos 2018

PADA 16 Julai 2018, bersama-sama dengan wakil rakyat yang lain, saya telah mengangkat sumpah untuk berkhidmat kepada Malaysia sebagai ahli Dewan Rakyat.

Sudah tentu, perkara tersebut merupakan satu peristiwa ber­campur-baur pengalaman yang baik, kontroversi dan kenangan yang lucu.

Jadi, apakah perasaannya menjadi seorang ahli Parlimen?

Perkara utama yang terlintas di pemikiran anda adalah suasana berbeza Dewan Rakyat.

Saya telah menjadi Adun Selangor selama 10 tahun dan pernah menjadi Timbalan Speaker Dun Selangor.

Namun begitu, saya masih sering berasa kagum dengan kebesaran secara fizikal dan kemegahan Dewan Rakyat — apa­tah lagi dengan betapa berkuasanya Parlimen, dan juga betapa luas skop kerjanya.

Dewan Rakyat juga sangat berbeza daripada House of Com­mons Britain, iaitu ‘moyang’ semua badan perundangan sistem Westminster.

House of Commons agak sempit. Ahli-ahli Parlimen Britain sering terpaksa duduk bersama-sama di atas bangku yang sempit atau berdiri—terutamanya semasa perbahasan yang besar.

Sebaliknya, ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia mempunyai ‘kemewahan’ seperti kerusi individu, meja, mikrofon dan juga komputer riba individu.

Bagaimanapun, Dewan Rakyat mempunyai aura yang intim dan walaupun hanya sebulan sejak persidangan bermula, anda sudah boleh mengenali ahli-ahli yang lain.

Anda boleh belajar banyak daripada melihat mereka dalam jarak dekat, termasuk mempelajari perkara baharu mengenai veteran politik dan tokoh-tokoh yang terkenal.

Setiap ahli Dewan Rakyat adalah berbeza: anda boleh melihat dengan jelas siapa yang membuat persiapan untuk sesi persidangan berbanding dengan mereka yang tidak membuat sebarang persiapan, siapa yang berminat, siapa yang bosan, siapa yang bersikap merentas parti, siapa yang mudah terasa, siapa yang lucu dan siapa berpendapat mereka bersikap lucu walaupun tidak.

Tetapi sudah tentu, saya dan rakan-rakan saya berada dalam Dewan Rakyat untuk bekerja, dan sesi persidangan kali ini merupakan satu yang agak sibuk.

Kerajaan Pakatan Harapan mempunyai agenda perundangan yang luas, bukan sahaja me­mansuhkan GST dan mem­perkenalkan SST.

Mampukah kita melaksanakan segala-galanya? Adakah Dewan Negara akan menghalang agenda Dewan Rakyat.

Saya tidak berasa pernah ada masa yang lebih mengujakan untuk berada di dalam Parlimen — selain zaman merdeka — daripada se­karang dan saya amat bersyukur atas keistimewaan ini serta menyedari tanggungjawab yang disandang.

Seperti yang telah saya katakan dalam ucapan sulung, saya berharap untuk mengusahakan beberapa inisiatif, termasuk menangani isu kemiskinan bandar, menyediakan perlindungan alam sekitar yang lebih baik, reformasi DBKL, menggantikan undang-undang kerajaan lama yang bersifat menindas dan memperjuangkan bidang seni.

Saya juga berharap dapat menyumbang kepada gerakan yang masih berterusan untuk mereformasi institusi Parlimen Malaysia secara keseluruhannya.

Pemusatan kuasa kepada badan Eksekutif dalam beberapa dekad yang lalu perlu dihentikan dan dikembalikan kepada institusi-institusi asal dalam Perlembagaan.

Salah satu cara untuk melakukan ini, saya percaya, adalah dengan melaksanakan janji dalam Buku Harapan untuk menubuhkan Jawatan­kuasa Terpilih Dewan Rakyat untuk memantau kementerian-kementerian.

Ini akan membolehkan pemantauan terhadap kerja-kerja badan eksekutif oleh kedua-dua pihak, termasuk memberikan ahli-ahli Parlimen kuasa untuk memanggil para menteri untuk menjelaskan tindakan mereka. Saya berasa Kabinet semasa sudah mempunyai banyak yang harus dijelaskan terhadap perkara-perkara tertentu.

Ini hanya akan menjadi satu perkara yang buruk sekiranya anda percaya bahawa ketelusan me­rupakan satu perkara yang buruk.

Selain itu, Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 (yang telah dimansuhkan pada tahun 1992) patut diperkenalkan semula.

Secara meluas, akta itu memberikan kuasa kepada Parlimen untuk menjalankan hal ehwalnya sendiri, termasuk pengupahan kaki­tangan dan dengan itu, memastikan kebebasannya.

Speaker Dewan Rakyat, Mohamad Ariff Md Yusof telah berkata bahawa perkara ini akan dilakukan.

Saya percaya bahawa jika kita mampu melaksanakan pelbagai pembaharuan, Parlimen Malaysia akan menjadi lebih cekap dan menjadi penjaga kepentingan rakyat yang lebih disegani.

Kami, sebagai ahli Parlimen backbencher akan memantau kerajaan untuk bersikap bertang­gungjawab – saya berharap rakyat akan terus melakukan perkara yang sama bagi kami juga.

* YB Nik Nazmi Nik Ahmad ialah Ketua Pemuda Harapan, Ketua Angkatan Muda Keadilan dan Ahli Parlimen Setiawangsa. Beliau pernah menjadi Adun di Selangor selama dua penggal dan menulis beberapa buah buku dalam bahasa Melayu dan Inggeris

Soalan Parlimen Saya Kepada Menteri Wilayah Persekutuan

Pagi tadi saya bertanya kepada Khalid Samad selaku Menteri Wilayah Persekutuan berkenaan pilihan raya Kerajaan Berkuasa Tempatan (PBT) khususnya DBKL.

Soalan utama saya – memandangkan pilihan raya PBT akan dilaksanakan tiga tahun lagi, bolehkah pilihan raya DBKL dilakukan lebih awal? Hal ini kerana warga Wilayah Persekutuan tidak berpeluang memilih Kerajaan Negeri.

Saya turut bertanya tentang model pilihan raya PBT yang akan digunakan kelak.

Jemput tonton video ini untuk mengetahui jawapan Menteri.

Soalan berkenaan Pilihan Raya Kerajaan Tempatan

Pagi tadi saya bertanya kepada Khalid Samad selaku Menteri Wilayah Persekutuan berkenaan pilihan raya Kerajaan Berkuasa Tempatan (PBT) khususnya DBKL. Soalan utama saya – memandangkan pilihan raya PBT akan dilaksanakan tiga tahun lagi, bolehkah pilihan raya DBKL dilakukan lebih awal? Hal ini kerana warga Wilayah Persekutuan tidak berpeluang memilih Kerajaan Negeri.Saya turut bertanya tentang model pilihan raya PBT yang akan digunakan kelak.Jemput tonton video ini untuk mengetahui jawapan Menteri.

Posted by Nik Nazmi on Monday, 6 August 2018

Soalan Parlimen Saya Kepada Menteri Telekomunikasi dan Multimedia

Saya percaya rakyat Malaysia inginkan internet yang lebih laju dan murah. Pakatan Harapan dalam manifestonya ada menyentuh hal ini.

Saya bertanya kepada Menteri Telekomunikasi dan Multimedia, Gobind Singh Deo tentang kemampuan meningkatkan kelajuan internet dalam kerangka Mandatory Standard Acess Pricing. Saya sekalikan dengan soalan bagaimana infrastruktur internet boleh berlaku secara terbuka dan tidak dimonopoli oleh TM sahaja.

Sila tonton klip soalan saya di Parlimen dan jawapan menteri.

 

Jawapan Pertanyaan Jawab Lisan Isu ‘Living Wage’ Dan Gaji Minima

Soalan: Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri menyatakan apakah rancangan kenaikan gaji minima dan galakkan pengenalan ‘living wage’ yang dicadangkan oleh bank negara Malaysia seperti melalui insentif kerajaan atau potongan cukai.

Jawapan:

Tuan Yang Dipertua,

1. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, konsep dasar gaji minimum sedia ada adalah bertujuan untuk menetapkan gaji lantai (floor wages) atau gaji pokok sahaja di sektor swasta dan bukannya sebagai gaji keseluruhan pekerja atau living wage.

2. Walaupun begitu, sebagai sebuah Kerajaan yang terbuka terhadap setiap pandangan dan cadangan, Kementerian ini melalui Majlis Perundingan Gaji Negara (MPGN) akan meneliti perkara ini bagi memastikan ia benar-benar sesuai dan memberi manfaat kepada rakyat serta ekonomi negara secara keseluruhannya.

Tuan Yang Dipertua,

3. Secara umumnya pelaksanaan gaji minimum berkonsepkan gaji pokok ini memberikan kesan positif tidak langsung kepada pekerja dan implikasi positif tersebut adalah seperti berikut:

a) meningkatkan bayaran kerja lebih masa pekerja yang mana sekali gus meningkatkan pendapatan pekerja;

b) berhubung simpanan hari tua pekerja, peningkatan kadar gaji minimum sedia ada akan meningkatkan sumbangan caruman pekerja dan majikan dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP);

c) berkaitan jaringan keselamatan sosial (sosial security net), peningkatan gaji minimum sedia ada akan meningkatkan caruman pekerja dan majikan di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) yang memastikan jaminan keselamatan pekerja dipelihara sekiranya ditimpa bencana.

4. Kesimpulan, Kerajaan melalui Majlis Perundingan Gaji Negara (MPGN) sedia meneliti cadangan untuk mengadakan living wage bagi memastikan ia benar-benar sesuai dan memberi manfaat kepada rakyat serta ekonomi negara secara keseluruhannya.