Dividen ASB: Pemberian Ehsan Perlu Dijadikan Elemen Kekal

Tahun lepas, ketika ASB memberikan dividen sebanyak 5.00 sen seunit dan bonus 0.50 sen seunit; kecoh pihak yang tak bertanggungjawab menyalahkan Kerajaan Persekutuan yang dipimpin Pakatan Harapan.

Kini, ASB baru mengumumkan dividen sebanyak 4.25 sen seunit dan ehsan 0.75 sen seunit untuk 30,000 unit pertama.

Kadar ini boleh dianggap berpatutan dengan kegawatan ekonomi berikutan wabak Covid-19.

Saya pasti pihak yang mempolitikkan isu dividen lebih tinggi tahun lepas akan diam membisu memandangkan mereka kini menguasai Kerajaan Persekutuan.

Tahun lepas, saya turut mengesyorkan supaya ASB mengguna pakai dividen bertingkat agar pemegang unit dalam kumpulan B40 dan M40 diberi dividen yang lebih tinggi berbanding pemegang unit T20.

Hampir 80 peratus (7.4 juta) pemegang unit ASB mempunyai unit bernilai kurang RM5,000 pada 2018. Peratusan yang kecil, sebanyak 0.24 peratus mempunyai RM500,001 dan ke atas.

Pemegang unit ASB yang dalam kalangan B40 dan hanya mempunyai RM4.1 bilion manakala 9.15 peratus teratas mempunyai RM127.5 bilion dalam dana unit amanah.

Oleh itu, sementara pekali Gini nasional (ukuran ketidaksamaan) telah bertambah baik dari 0.513 pada tahun 1970 kepada 0.399 pada 2016, pekali Gini di ASB adalah 0.84 atau sangat tidak sama rata.

Alhamdulillah, pada tahun ini ASB memberikan ehsan 0.75 sen kepada 30,000 unit pertama yang menjurus ke arah dividen bertingkat.

Pendekatan ASB selama ini relevan ketika penubuhannya dahulu tetapi perlu ada penyesuaian agar penerima manfaat terbesar adalah golongan Bumiputera B40 dan M40.

Namun saya merasakan sudah tiba masanya untuk PNB menjadikan pemberian dividen bertingkat yang mengutamakan akaun B40 dan M40 sebagai dasar tetap. Kumpulan Wang Simpanan Pusat Singapura (CPF) beroperasi mengikut mekanisme sama.

Pada masa yang sama, saya difahamkan di bawah pengurusan ASB sebelum ini, mereka membuat keputusan tepat dengan mengurangkan program pelaburan menggunakan pinjaman bank.

Sebelum ini saya menggesa dasar ini dikaji semula kerana ia akan mengeruhkan lagi suasana sekiranya keadaan pasaran dunia dan tempatan dalam keadaan gawat (sebagaimana hari ini).

Isu-isu seperti dividen ASB dan hibah Tabung Haji harus dilihat secara rasional dan objektif, bukan dengan matlamat membakar emosi kaum dan agama untuk kepentingan politik.

Kedua-dua institusi ini memberi sumbangan besar dalam tabungan dan pelaburan masyarakat Islam dan Bumiputera di Malaysia dan harus kekal relevan bagi memenuhi matlamat sosial mereka yang menjadi asas penubuhan mereka dahulu.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA SETIAUSAHA PENGELOLA KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Jawapan Pertanyaan Bukan Lisan Isu Pendaftaran Automatik Pengundi Dan Penurunan Had Mengundi Ke Usia 18 Tahun

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Perdana Menteri menyatakan status kemajuan proses pendaftaran automatik pengundi dan penurunan had mengundi ke 18 tahun ke atas yang telah diluluskan menerusi pindaan Perlembagaan pada tahun 2019.

Jawapan:

YB Dato’ Takiyudin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-Undang)

Tuan Yang Di-Pertua,

Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) sedang dalam persiapan untuk melaksanakan umur kelayakan pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik berdasarkan kepada pindaan Perkara 119(4) Perlembagaan Persekutuan yang telah diluluskan oleh Parlimen pada Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Parlimen Keempat Belas. Persiapan yang sedang dilaksanakan oleh SPR adalah meliputi penyediaan pindaan kepada Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002 dan undang-undang lain yang berkaitan, penyediaan standard operating procedures (SOP) dan penyediaan sistem dan infrastruktur bagi pelaksanaan umur kelayakan pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik.

Bagi maksud membantu SPR dalam menyediakan SOP pelaksanaan pendaftaran pemilih secara automatik ini, SPR telah mengadakan beberapa sesi libat urus bersama beberapa jabatan/agensi Kerajaan seperti Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia
Jabatan Perdana Menteri; Kementerian Dalam Negeri; Jabatan Pendaftaran Negara (JPN); Jabatan Penjara Malaysia; Pejabat Ketua Pendaftaran Mahkamah; Kementerian Kesihatan Malaysia; Angkatan Tentera Malaysia; dan Polis DiRaja Malaysia.

SPR juga mengadakan beberapa sesi libat urus seperti berikut:

i. Sesi Libat Urus Bersama Parti-Parti Politik Dari Blok Kerajaan Dan Blok Pembangkang (Bipartisan) Berhubung Pelaksanaan Umur Pengundi dan Calon 18 Tahun serta Pendaftaran Pemilih Secara Automatik pada 3 Oktober 2019;

ii. Sesi Libat Urus Dengan Pertubuhan-Pertubuhan Bukan Kerajaan dan Parti-Parti Politik Negri Sarawak pada 26 November 2019; dan

iii. Sesi Libat Urus Dengan Pertubuhan-Pertubuhan Bukan Kerajaan dan Parti-Parti Politik Negri Sabah pada 3 Disember 2019.

Melalui penganjuran sesi-sesi libat urus tersebut, SPR telah memberi penerangan mengenai perancangan pelaksanaan pindaan undang-undang yang telah diluluskan serta mendapatkan maklum balas dan pandangan daripada semua pihak.

Di samping itu, SPR juga sedang bekerjasama dengan JPN melalui Jawatankuasa Taskforce SPR dan JPN dalam persiapan melaksanakan pendaftaran pemilih secara automatik dan urusan-urusan lain yang berkaitan. SPR menjangkakan semua persiapan yang sedang diambil tindakan oleh SPR akan dapat disiapkan dalam tempoh 18 hingga 24 bulan dari tarikh kelulusan pindaan oleh Dewan Negara pada 25 Julai 2019. Sehubungan itu, jangkaan tarikh pelaksanaan tersebut adalah selewat-lewatnya pada bulan Julai 2021.

Sekian, terima kasih.

Jawapan Pertanyaan Bukan Lisan Gaji Dan Elaun Penjawat Awam Sokongan

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Perdana Menteri menyatakan:-

a) berapakah gaji berserta elaun permulaan yang diterima penjawat awam yang berkelulusan minima SPM, PT3 / PMR dan PT3 / PMR ke bawah; dan

b) berapa kalikah gaji dan elaun ini telah dinaikkan sejak tahun 2000, dan nyatakan gaji berserta elaunnya sekali.

Jawapan:

YB Dato’ Takiyudin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-Undang)

Tuan Yang Di-Pertua,

a) Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, gaji minimum bagi pegawai yang mempunyai kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Gred 19 adalah antara RM1,352.00 hingga RM1,377.00 manakala bagi pegawai yang berkelayakan Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah Rendah (PT3 / PMR) atau Gred 11 adalah antara RM1,200.00 sehingga RM1,218.00.

Selain daripada gaji pokok, pegawai Gred 19 dan 11 turut menerima imbuhan tetap seperti Imbuhan Tetap Perumahan (ITP), Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) serta Bayaran Imbuhan Sara Hidup (BISH)

Mengikut kadar tertentu berdasarkan gred lokasi berkhidmat. Secara amnya, jumlah pendapatan yang merangkumi gaji pokok, imbuhan tetap serta BISH bagi pegawai Gred 19 dan 11 adalah seperti berikut:

Kelayakan: SPM Gred: 19 Pendapatan minima: RM1,967.00 maksima RM4,817.00

Kelayakan: PT3 / PMR Gred: 11 Pendapatan minima: RM1,795.00 maksima RM3,746.00

Selain daripada itu, pegawai dari Kumpulan Pelaksana yang diarahkan untuk bekerja lebih masa juga adalah layak untuk menuntut Elaun Lebih Masa (ELM) mengikut jumlah jam bekerja di luar waktu pejabat.

b) Sejak tahun 2000, Kerajaan telah melaksanakan sebanyak 7 semakan dan pemberian kenaikan gaji kepada semua Pegawai Perkhidmat Awam. Semakan dan pemberian kenaikan gaji kepada pegawai Kumpulan Pelaksana adalah seperti berikut:

i. Tahun 2000 – Kenaikan gaji sebanyak 10%
ii. Tahun 2002 – Kenaikan gaji sebanyak 10%
iii. Tahun 2002 – Peningkatan matagaji sebanyak 15%
iv. Tahun 2007 – Kenaikan gaji sebanyak 25% (Sokongan I) dan 35%
(Sokongan II)
v. Tahun 2012 – Kenaikan gaji sebanyak 13%
vi. Tahun 2013 – Faedah pemindahan gaji bersamaan 1 Kenaikan Gaji
Tahunan (KGT); dan
vii. Tahun 2016 – Faedah pemindahan gaji bersamaan 1 KGT.

Pada 1 Julai 2016, Kerajaan bersetuju menetapkan gaji permulaan terendah pada kadar RM1,200.00 sebulan melibatkan pegawai Gred 11 dengan kelayakan masuk PT3 / PMR. Selain semakan dan pemberian kenaikan gaji, Kerajaan pada tahun 2015 turut melaksanakan semakan kadar Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) dengan memberi kenaikan sebanyak RM120 kepada pegawai Kumpulan Pelaksana, daripada RM180 kepada RM300 sebulan.

Di samping itu, pada tahun 2019 Kerajaan turut mengumumkan kenaikan kadar Bayaran Imbuhan Sara Hidup (BISH) kepada Pegawai Perkhidmatan Awam dari Kumpulan Pelaksana sebanyak RM50 bagi setiap kawasan. Kadar baharu BISH bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana adalah RM350 bagi kawasan A, RM300 bagi kawasan B dan RM200 bagi kawasan lain. Kadar bayaran BISH adalah mengikut penyelarasan PBT yang ditetapkan.

Sekian, terima kasih.

Jawapan Pertanyaan Bukan Lisan Senarai Pencerobohan Kapal Asing Ke Malaysia Antara 2016-2020

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan senarai pencerobohan kapal asing ke Malaysia yang ditahan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia antara tahun 2016-2020 mengikut butiran tahun, negara asal kapal dan tindakan ke atas setiap pencerobohan.

Jawapan:

Tuan Yang Di Pertua,

Berdasarkan rekod APMM dari tahun 2016-2020 sebanyak 619 buah kapal asing telah ditahan Agensi. Dari jumlah tersebut, kapal asing dari Vietnam merupakan tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 491 buah diikuti negara Indonesia sebanyak 90 buah, Thailand sebanyak 19 buah, dari China sebanyak 13 buah dan dari Taiwan sebanyak 3 buah.

Dari keseluruhan tangkapan tersebut, seramai 5,626 kru kapal asing telah ditahan dan dihadapan ke mahkamah. Kru warganegara Vietnam adalah yang tertinggi iaitu sebanyak 4,945 orang diikuti warganegara Indonesia seramai 459 orang dan dari China seramai 144 orang.

Kapal asing dan kru yang ditahan oleh APMM akan menjalani proses reman dan seterusnya didakwa di bawah peruntukan undang-undang sedia ada seperti Akta Perikanan 1985, Akta Perkapalan Saudagar 1952, Akta Imigresen 1959/63, Akta Kastam 1967, Akta Dadah Berbahaya 1952 dan lain-lain akta yang berkaitan.

Hukuman terhadap kapal asing serta kru pula berbeza mengikut pertuduhan. Sebagai contoh, Akta Perikanan 1985 (Pindaan 2019) telah memperuntukan denda tidak melebihi RM6 juta setiap orang bagi pemilik atau nakhoda kapal manakala denda tidak melebihi RM600 ribu bagi setiap anggota kru atau penjara tidak melebihi dua tahun jika disabitkan kesalahan. Seterusnya warganegara tersebut akan diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia untuk tindakan pengusiran.

Kapal yang telah dilucuthak oleh mahkamah pula akan dilupuskan melalui kaedah ditenggelamkan untuk dijadikan tukun tiruan bagi tujuan pemuliharaan sumber perikanan agar dapat memberi manfaat kepada nelayan sekaligus menjana ekonomi Negara.

Jawapan Pertanyaan Lisan Penubuhan Majlis Media Malaysia

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan status penubuhan Majlis Media Malaysia (Malaysia Media Council) memandangkan laporan telah disediakan oleh Jawatankuasa Protem Majlis Media Malaysia atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah pun dihantar dan draf telah pun siap dirangka oleh Jawatankuasa Protem Majlis Media Malaysia.

Jawapan:

Tuan Yang Di Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah pun menerima laporan pro-tem committee Majlis Media Malaysia (MMM) berkaitan Penubuhan Majlis Media Malaysia termasuk cadangan draf Rang Undang-Undang (RUU) pada 3 Ogos 2020 yang lalu.

Kementerian ini juga mendapati bahawa pro-tem committee telah melaksanakan inisiatif sendiri dengan memuat naik dokumen-dokumen tersebut dalam laman sesawang majlismedia.my/mediacouncil.my untuk mendapatkan maklum balas daripada orang awam berhubung draf RUU MMM tersebut.

Kementerian ini telah membuat penelitian awal terhadap Draf RUU MMM yang telah diterima serta mengedarkannya kepada bahagian serta jabatan yang berkaitan di bawah Kementerian ini untuk mendapatkan maklum balas awal yang sewajarnya.

Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa perkara di dalam draf RUU tersebut yang memerlukan penjelasan tambahan daripada pro-tem committee. Justeru, kesemua persoalan tersebut telah diajukan kepada pro-tem committee pada 21 Oktober 2020 bagi mendapatkan penjelasan tambahan seterusnya membolehkan penelitian lebih lanjut dibuat terhadap draf RUU tersebut dan tindakan susulan sewajarnya.