Kerajaan Harus Sensitif Cabaran Dihadapi Peminjam PTPTN

Saya membaca beberapa laporan akhbar, Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad mengatakan peminjam PTPTN yang tidak membayar pinjaman adalah tidak amanah atau tidak tahu malu.

Saya menghormati Dr Mahathir sebagai Perdana Menteri dan memahami bebanan ekonomi negara tapi dalam hal ini saya ingin menyatakan pandangan saya yang sedikit berbeza.

Kita tidak boleh menghukum peminjam yang tidak membayar PTPTN secara pukul rata, meskipun ada yang tidak tahu malu dan tidak amanah tetapi lebih ramai peminjam yang bukan tergolong dalam kelompok itu. Ada di antara peminjam belum mendapatkan pekerjaan, bagi yang bekerja pula – gaji permulaan graduan amat rendah.

Kita harus mengakui terdapat golongan miskin bandar dan miskin tegar, selalunya kelompok ini agak sukar untuk membayar kerana mempunyai banyak bebanan seperti mula menyara keluarga setelah bergraduasi. Di dalam budaya kita jika mereka seorang yang belajar di universiti, harapan besar keluarga untuk mereka membantu keluarga yang lebih besar.

Kita baru memerintah beberapa bulan, misi kita untuk memperbaiki ekonomi negara. Sehingga kita menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan, gaji permulaan yang baik dan memahami masalah sebenar peminjam – tidak wajar kita melabel kelompok peminjam sebagai tidak amanah.

Sistem pendidikan kita juga bermasalah dengan penumpuan terhadap pembinaan IPTS ketika IPTA tidak berkembang dan berhadapan potongan peruntukan yang besar dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Biasiswa juga semakin berkurangan. Maka lepasan sekolah yang semakin ramai tiada pilihan melainkan untuk ramai memilih ke IPTS untuk melanjutkan pengajian.

Sebab itu dalam Buku Harapan kita fokus mencipta kerja dengan gaji lebih tinggi, peningkatan gaji minima dalam tempoh lima tahun dan penangguhan pembayaran PTPTN sehingga gaji RM4,000. Model sama digunakan di luar negara seperti Australia dan Britain.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA PEMUDA HARAPAN
KETUA ANGKATAN MUDA KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Penyelarasan Gaji Minima Langkah Positif, Harus Dipertingkatkan Lagi Di Masa Depan

Langkah Kerajaan Persekutuan untuk menyelaraskan kadar gaji minima ke seluruh Malaysia selaras manifesto Pakatan Harapan adalah positif.

Walaupun kenaikan itu adalah sedikit pada masa ini, tetapi ini merupakan satu kemajuan yang boleh dipertingkatkan lagi pada masa akan datang.

Tidak boleh dinafikan bahawa kadar gaji di Malaysia telah mendatar sekian lama, dan aspirasi kita untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi telah lama terkesan oleh kelembapan ini. Kita juga jangan fokus kepada pendapatan per kapita sahaja, tetapi melihat kepada jurang kaya dan miskin.

Pangkal isu kos sara hidup ini adalah kadar gaji yang rendah terutamanya bagi golongan B40, dan amat penting untuk kita menangani isu ini dengan penyelesaian yang menyeluruh.

Apabila ekonomi kian pulih kita harus meningkatkan kadar gaji minima ini kepada RM1500 dalam masa lima tahun selaras dengan manifesto, dan memberi insentif kepada pemilik perniagaan — termasuklah dengan memberi pengecualian cukai — agar gaji boleh dinaikkan ke gaji minima, atau lebih tinggi lagi ‘living wage’ seperti yang disarankan oleh Bank Negara.

Dasar perolehan (procurement) kerajaan juga harus diubah dalam jangkamasa sesuai agar syarikat yang membayar ‘living wage’ diberi keutamaan.

Impak jangka masa panjangnya adalah kenaikan pendapatan, yang akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan, dan kesan berganda kepada ekonomi.

Pada masa yang sama, kenaikan gaji bagi B40 ini diharapakan membuatkan kerja-kerja “3D” (kotor, berbahaya dan sukar) —seperti pembinaan dan perladangan—lebih menarik untuk rakyat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Malah, seperti negara maju lain, sektor-sektor ini boleh meningkatkan produktiviti menerusi automasi. Selama ini sektor-sektor ini terlalu dimanjakan kadar upah rendah pekerja asing.

Bank Dunia pernah menyatakan dalam satu analisa bahawa kenaikan 10 peratus dalam aliran pekerja asing telah mengurangkan gaji rakyat Malaysia yang paling kurang berpendidikan sehingga 0.74 peratus.

Ini adalah isu-isu yang kita perlu tangani, tetapi ia mestilah dilakukan selangkah demi selangkah. Apa yang kita perlukan pada masa ini adalah kesungguhan politik untuk memastikan rakyat Malaysia mendapat yang terbaik.

NIK NAZMI NIK AHMAD
KETUA PEMUDA HARAPAN
KETUA ANGKATAN MUDA KEADILAN
AHLI PARLIMEN SETIAWANGSA

Jawapan Lisan Parlimen Isu-Isu Pekerja Asing

Jawapan Pertanyaan Jawab Lisan Isu Rancangan Pengurangan Kadar Pekerja Asing dan Membanteras Campur Tangan Politik dalam Membawa Masuk Pekerja Asing

Soalan: Nik Nazmi Bin Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri menyatakan apakah rancangan kementerian untuk mengurangkan kadar pekerja asing selain membanteras campur tangan politik di dalam lambakan kemasukan pekerja asing yang diamalkan sebelum ini.

Jawapan:

Tuan Yang Di Pertua,

1. Dasar semasa Kerajaan mengenai penggajian pekerjaan ialah memberi keutamaan pekerjaan kepada rakyat tempatan. Kerajaan sentiasa berusaha untuk memastikan pekerja tempatan tidak dinafikan hak mereka untuk bekerja di dalam sektor-sektor yang dibenarkan untuk menggajikan pekerja asing. Hanya jawatan-jawatan yang tidak dapat diisi oleh pekerja tempatan dalam sektor-sektor yang diluluskan sahaja dibenarkan untuk menggaji pekerja asing.

2. Antara polisi dan inisiatif semasa yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kerajaan adalah seperti berikut:

i. Menetapkan had penggajian pekerja asing di Malaysia tidak melebihi 15% daripada jumlah guna tenaga pada tahun 2020.

ii. Menggalakkan sektor-sektor berinsentif buruh beralih kepada penggunaan mekanisasi dan automasi

iii. Penggajian pekerja asing dari mana-mana Negara sumber hendaklah berdasarkan kepada keperluan sebenar industri dan sektor-sektor yang dibenarkan sahaja (real industrial demand)

iv. Mempromosi dan memudah cara peluang penempatan pekerjaan melalui Program Penempatan Pekerjaan (3P) oleh Jabatan Tenaga Kerja (JTK) untuk memberi keutamaan kepada pencari kerja tempatan.

v. Penggajian pekerja asing diluluskan kepada tujuh (7) sektor sahaja iaitu pembinaan, pertanian, perladangan, perkilangan dan perkhidmatan.

vi. Hanya majikan berkeupayaan (genuine) dan mematuhi standard perburuhan seperti pematuhan gaji minimum, menyediakan kemudahan kediaman berserta kemudahan asas dan tiada rekod pelanggaran kes buruh sahaja dipertimbangkan memohon pekerja asing. Keupayaan majikan ditentukan melalui proses saringan dan pemeriksaan JTK.

vii. Menetapkan kriteria-kriteria tertentu bagi setiap sektor yang dibenarkan dalam pemberian kuota pengambilan pekerja asing.

viii. Pelaksanaan Surat Aku Janji Majikan (Employers Undertaking) mulai 1 Januari 2017 yang menghendaki majikan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pekerja asingnya bermula dari peringkat kemasukan, penggajian sehinggalah penghantaran pulang pekerja tersebut ke negara asal.

ix. Mengutamakan exit policy penggajian pekerja asing dengan menyediakan pelan latihan kemahiran kepada pekerja warganegara, memberi keutamaan kepada mekanisme IBS dalam sektor pembinaan, restoran berkonsepkan self-service dan sebagainya.

x. Kerajaan juga telah meperkenalkan Technical and Vocational Education and Training (TVET) untuk warga tempatan bagi melahirkan individu berkemahiran tinggi selaras dengan hasrat negara untuk beralih kepada industri berintensif buruh kepada high end industry dan mencapai objektif negara berpendapatan tinggi.

xi. Pembiayaan latihan di bawah Pembangunan Sumber Manusia Berhad melalui caruman levi majikan untuk melatih semula pekerja bagi meningkatkan kemahiran pekerja terutamanya dalam sektor pembuatan, pembinaan dan perlombongan, dan

xii. Penguatkuasaan dipertingkatkan bagi memastikan pematuhan undang-undang perburuhan termasuk penguatkuasaan bersepadu dengan agensi-agensi lain bagi membasmi pemerdagangan orang dan eksploitasi orang (forced labour)

Tuan Yang di-Pertua

3. Polisi dan inisiatif semasa yang telah dan sedang dilaksanakan ini berjaya mengurangkan kadar kebergantungan kepada pengambilan pekerja asing di mana statistik Jabatan Imigresen Malaysia telah merekodkan jumlah pengambilan pekerja asing yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, jumlah pekerja yang direkodkan dan dikeluarkan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) adalah seramai 2.1 juta orang dan mengalami penurunan pada tahun 2016 kepada 1.85 juta orang dan seterusnya 1.79 orang pada tahun 2017.

4. Kesimpulannya kerajaan sentiasa memastikan pekerja warga tempatan diberi keutamaan dalam peluang pekerjaan dan pada masa yang sama Kerajaan juga sedang meneliti pelbagai aspek dalam pengurusan pengambilan pekerja asing secara holistik supaya lebih sistematik dan berintegriti.

Hari Usahawan SMK Keramat Wangsa

Saya diundang untuk merasmikan Hari Usahawan di SMK Keramat Wangsa.

Suasana pembelajaran hari ini sudah berubah, budaya menekan pelajar untuk mendapat A semata-mata sudah kurang relevan. Mereka harus diberikan ilmu-ilmu baru seperti ilmu keusahawanan.

Semoga menjadi usahawan yang berjaya adik-adik, syabas PIBG SMK Keramat Wangsa yang memberi sokongan padu kepada para pelajar.

Hari Usahawan Junior di SMK Keramat Wangsa

Minggu lepas saya diundang untuk merasmikan Hari Usahawan di SMK Keramat Wangsa.Suasana pembelajaran hari ini sudah berubah, budaya menekan pelajar untuk mendapat A semata-mata sudah kurang relevan. Mereka harus diberikan ilmu-ilmu baru seperti ilmu keusahawanan.Semoga menjadi usahawan yang berjaya adik-adik, syabas PIBG SMK Keramat Wangsa yang memberi sokongan padu kepada para pelajar.

Posted by Nik Nazmi on Sunday, 5 August 2018

Soalan Parlimen Saya Kepada Menteri Telekomunikasi dan Multimedia

Saya percaya rakyat Malaysia inginkan internet yang lebih laju dan murah. Pakatan Harapan dalam manifestonya ada menyentuh hal ini.

Saya bertanya kepada Menteri Telekomunikasi dan Multimedia, Gobind Singh Deo tentang kemampuan meningkatkan kelajuan internet dalam kerangka Mandatory Standard Acess Pricing. Saya sekalikan dengan soalan bagaimana infrastruktur internet boleh berlaku secara terbuka dan tidak dimonopoli oleh TM sahaja.

Sila tonton klip soalan saya di Parlimen dan jawapan menteri.

 

Jawapan Pertanyaan Jawab Lisan Isu ‘Living Wage’ Dan Gaji Minima

Soalan: Nik Nazmi Nik Ahmad [ Setiawangsa ] minta Menteri menyatakan apakah rancangan kenaikan gaji minima dan galakkan pengenalan ‘living wage’ yang dicadangkan oleh bank negara Malaysia seperti melalui insentif kerajaan atau potongan cukai.

Jawapan:

Tuan Yang Dipertua,

1. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, konsep dasar gaji minimum sedia ada adalah bertujuan untuk menetapkan gaji lantai (floor wages) atau gaji pokok sahaja di sektor swasta dan bukannya sebagai gaji keseluruhan pekerja atau living wage.

2. Walaupun begitu, sebagai sebuah Kerajaan yang terbuka terhadap setiap pandangan dan cadangan, Kementerian ini melalui Majlis Perundingan Gaji Negara (MPGN) akan meneliti perkara ini bagi memastikan ia benar-benar sesuai dan memberi manfaat kepada rakyat serta ekonomi negara secara keseluruhannya.

Tuan Yang Dipertua,

3. Secara umumnya pelaksanaan gaji minimum berkonsepkan gaji pokok ini memberikan kesan positif tidak langsung kepada pekerja dan implikasi positif tersebut adalah seperti berikut:

a) meningkatkan bayaran kerja lebih masa pekerja yang mana sekali gus meningkatkan pendapatan pekerja;

b) berhubung simpanan hari tua pekerja, peningkatan kadar gaji minimum sedia ada akan meningkatkan sumbangan caruman pekerja dan majikan dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP);

c) berkaitan jaringan keselamatan sosial (sosial security net), peningkatan gaji minimum sedia ada akan meningkatkan caruman pekerja dan majikan di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) yang memastikan jaminan keselamatan pekerja dipelihara sekiranya ditimpa bencana.

4. Kesimpulan, Kerajaan melalui Majlis Perundingan Gaji Negara (MPGN) sedia meneliti cadangan untuk mengadakan living wage bagi memastikan ia benar-benar sesuai dan memberi manfaat kepada rakyat serta ekonomi negara secara keseluruhannya.