Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ucapan penggulungan perbahasan Belanjawan Selangor 2017

YB Tuan Speaker dan Dewan yang mulia

Bersempena belanjawan yang dibentang oleh YAB Dato Menteri Besar Dato‰Ûª Seri Mohamed Azmin Ali dengan tema Negeri Selangor Membangun Bangsa, Memakmur Negeri, sukacita saya menggulung perbahasan kali ini dengan menekankan beberapa aspek belanjawan yang jelas menunjukkan komitmen kerajaan Negeri Selangor di dalam sektor pendidikan yang menjadi teras kepada pembangunan masyarakat berdaya maju, sesuai dengan aspirasi Kerajaan Negeri.

Kerajaan Negeri menerusi Belanjawan 2016 telah menyediakan peruntukan yang pelbagai sama ada untuk pendidikan di peringkat sekolah, pendidikan tinggi mahupun peringkat graduan menerusi strategi ketiga belanjawan Negeri Selangor: Pengupayaan Pendidikan & Latihan.

Antara yang telah diumumkan oleh YAB Menteri Besar, di peringkat sekolah, adalah peruntukan tambahan untuk pengupayaan Sekolah Agama Rakyat (SAR), Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJK (C)) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJK (T)). Program Bantuan Sekolah ini yang sudah bermula sejak sekian lama memberi fokus kepada bantuan kewangan agar sekolah-sekolah boleh membangunkan atau memperbaiki infrastruktur. Jika sebelum ini peruntukan yang diberikan adalah sebanyak RM16 juta, bermula tahun 2017, Kerajaan Negeri menyediakan sebanyak RM21 juta.

Di samping itu, dan bagi memenuhi janji yang telah dibuat di dalam manifesto Pilihanraya 2013, YAB Menteri Besar juga telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta untuk sekolah-sekolah mubaligh atau Mission School, dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan untuk tujuan yang sama.

Ahli Dewan Negeri Gombak Setia juga ada mencadangkan agar program bantuan sekolah diperluaskan kepada pogram bukan sekadar infrastruktur sahaja. Perkara ini akan dikaji dan dipertimbangkan bersama dengan MMKN. Namun begitu buat masa ini, bantuan ini hanya meliputi bantuan untuk baik pulih infrastruktur sahaja kerana matlamat yang ditetapkan adalah untuk memastikan pelajar-pelajar dapat bersekolah di dalam keadaan persekitaran yang kondusif dan selesa.

Ahli Dewan Negeri Sekinchan membangkitkan tentang kelewatan pembayaran bantuan sekolah persendirian Cina pada tahun ini. Untuk makluman bantuan pada tahun ini akan disampaikan pada minggu hadapan. Bagi tahun hadapan, kita akan memastikan pembayaran akan dibuat pada bayaran fasa pertama bagi membolehkan sekolah tersebut mendapatnya pada peringkat yang lebih awal.

Di dalam hal lain, Ahli Dewan Negeri Sg Air Tawar ada membangkitkan berkenaan infrastruktur perpustakaan awam yang uzur. Untuk makluman dewan yang mulia, bagi Daerah Sabak Bernam terdapat 26 perpustakaan yang terdiri daripada Perpustakaan Daerah (1), Perpustakaan Pekan (2), Perpustakaan Desa (22) dan Perpustakaan Bergerak (1) unit.

Peruntukan pembangunan Kerajaan Negeri bagi kerja-kerja pemuliharaan dan pembaikan infrastruktur bagi enam perpustakaan di daerah Sabak Bernam pada tahun 2015 dan 2016 pula adalah sebanyak RM 2,376,483.00.

Dalam pada itu, di dalam Rancangan Malaysia Ke 11 (2016-2020) Kerajaan Negeri menganggarkan peruntukan berjumlah RM 5.25 juta bagi kerja-kerja menaiktaraf keseluruhan perpustakaan-perpustakaan desa di negeri Selangor, RM 8.25 juta bagi menaiktaraf Perpustakaan Daerah seluruh Selangor dan RM1.6 juta bagi menaiktaraf Perpustakaan Pekan. Kerajaan Negeri Selangor bersama Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (PPAS) akan terus mengenalpasti perpustakaan-perpustakaan yang uzur dan berusaha sebaiknya untuk mengembalikan atau memulihkan setiap daripadanya kepada keadaan yang sebaik mungkin.

YB Tuan Speaker

Selain persekitaran pembelajaran yang kondusif, Kerajaan Negeri Selangor juga menitikberatkan capaian pendidikan kesemua negeri, dan oleh seperti yang diumumkan oleh YAB Menteri Besar, peruntukan sebanyak RM5 juta akan diberikan untuk pembangunan sebuah laman web bagi tujuan Tusyen Atas Talian. Matlamat Kerajaan Negeri adalah untuk memastikan rakyat Selangor terutamanya golongan pelajar dapat setiap bantuan yang diperlukan untuk menaiktaraf kualiti pendidikan, sejajar dengan gagasan Smart Selangor yang peduli.

Ada Yang Berhormat pula membangkitkan keperluan akses atas talian diperhebatkan agar manfaat dapat diperoleh dengan lebih meluas. Kerajaan Negeri Selangor juga menyedari perkara ini dan dengan agenda Smart Selangor yang akan lebih diperkasakan pada tahun 2017, terutamanya strategi membangun Infrastruktur Digital yang diumumkan oleh YAB Menteri Besar tempoh hari, perkara ini sememangnya akan mendapat perhatian yang lebih khusus oleh Kerajaan Negeri Selangor. Pada masa ini Kerajaan Negeri Selangor juga telah menyediakan khidmat wifi percuma dengan 2500 hotspot yang telah dipasang di seluruh negeri. Pihak Menteri Besar Incorprated (MBI) juga sedang menjalankan kaji selidik keberkesanan khidmat ini dan sebarang maklumbalas serta dapatan akan digunakan untuk menambahbaik perkhidmatan yang disediakan.

Tuisyen Atas Talian ini juga merupakan satu program pelengkap kepada inisiatif sedia ada iaitu Program Tusyen Rakyat Selangor (PTRS) yang sudah berlangsung sejak tahun 2009 lagi bagi meningkatkan, memenuhi dan merealisasikan agenda bagi memastikan kebajikan rakyat, kualiti hidup rakyat, memantapkan ekonomi rakyat .

Ahli Dewan Negeri Teratai ada mencadangkan agar Program Tuisyen Rakyat Selangor (PTRS) diperluaskan ke peringkat pelajar sekolah rendah. Jawatankuasa Tetap Pendidikan Negeri Selangor sedang meneliti semula PTRS untuk penambahbaikan pada tahun hadapan dan sedang merangka satu kertas dasar untuk memperkembangkan lagi konsep PTRS dan memberi lebih fleksibiliti agar ia bertepatan dengan keperluan sesuatu kawasan dan tidak terhad kepada pelajar Tingkatan 5. Namun begitu pembaharuan ini akan diumumkan sebaik sahaja mendapat kelulusan daripada MMKN.

YB Tuan Speaker,

Di peringkat pengajian tinggi pula; senario sedia ada amatlah genting dengan tindakan Kerajaan Pusat yang terus memotong peruntukan kewangan di peringkat Universiti untuk dua tahun berturut-turut. Potongan ini bukan sahaja akan memberi kesan kepada pengurusan Universiti tetapi akhirnya ada kebarangkalian yang besar bahawa ia juga akan memberi kesan kepada pelajar-pelajar, dengan kenaikan yuran pendidikan. Pelajar juga semakin tertekan dengan kenaikan kos sara hidup yang melampau.

Sehubungan dengan itu, YAB Menteri Besar telah mengumumkan Program Peduli Siswa bagi menampung sedikit sebanyak kekurangan akibat tindakan-tindakan menindas oleh pihak Kerajaan Pusat. Program Peduli Siswa merupakan satu program pinjaman pelajaran boleh ubah yang tertumpu kepada beberapa buah Universiti Awam di Negeri Selangor, dengan peruntukan sebanyak RM10 juta setahun.

Kerajaan Negeri mengambil maklum cadangan YB Teratai untuk memasukkan Universiti Malaya ke dalam senarai Universiti Awam yang berkelayakan menerima manfaat Program Peduli Siswa. Perkara ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut oleh MMKN.

Walaubagaimanapun pengkhususan Program Peduli Siswa ini kepada empat Universiti awam yang diumumkan tidak bermakna pelajar Selangor di Universiti lain akan diabaikan. Kerajaan Negeri Selangor akan tetap meneruskan Program Pinjaman Pelajaran yang memperuntukkan sebanyak RM16.3 juta setahun kepada pelajar Selangor yang berkelayakan di mana-mana IPTA atau IPTS di seluruh Malaysia. Dengan adanya program Peduli Siswa, pelajar yang menuntut di IPT di luar Selangor secara tidak langsung juga memperolehi manafaat di mana lebih banyak kuota dapat dibuka kepada mereka di bawah Pinjaman Pelajaran Kerajaan Negeri Selangor.

Bagi pelajar-pelajar Unisel dan KUIS juga, tahun 2016 ini telah menyaksikan pelaksanaan program Biasiswa Selangorku yang memperuntukkan sebanyak RM10.0 juta setahun dengan peruntukan awal sebanyak RM5.0 juta. Seramai 110 pelajar, daripada golongan keluarga berpendapatan rendah, telahpun menerima manfaat Biasiswa ini, dan insya‰ÛªAllah kami akan membuka sekali lagi permohonan sebelum akhir tahun ini dengan mensasarkan lebih ramai pelajar.

Di samping itu, satu lagi program di bawah manifesto kerajaan Pakatan iaitu Brain Bank Selangor, sebuah program biasiswa sambungan pelajaran peringkat Phd ke Universiti terbaik luar negara juga sudah mendapat kelulusan akhir dan akan mula membuka permohonan pada minggu hadapan.

Pada masa IPTA di seluruh negeri ini dipotong peruntukannya oleh Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri Selangor terus memperkasakan universiti-universiti dibawah seliaannya. YAB Menteri Besar turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM8 juta untuk menaiktaraf infrastruktur dan kemudahan pembelajaran di KUIS, dan RM44 juta kepada Unisel. Ini dengan harapan kedua-dua universiti boleh terus meningkatkan kualiti dan mencapai matlamat untuk menjadi universiti bertaraf antarabangsa.

Ahli Dewan Negeri Kinrara juga ada mencadangkan agar insentif Hadiah Pengajian IPT (HPIPT) ditingkatkan daripada RM1000 kepada RM1500 bagi membantu pembelian laptop. Kerajaan Negeri mengambil maklum cadangan ini, tetapi pada masa ini tiada perancangan khas untuk mempertingkatkan insentif ini. Kerajaan Negeri pada masa ini sedang menumpukan usaha untuk meningkatkan syarat had kelayakan pendapatan insentif ini agar lebih ramai yang berkelayakan memperoleh manfaat daripada program tersebut.

YB Tuan Speaker,

Kerajaan Negeri Selangor juga sudah mengenalpasti kepentingan pendidikan vokasional dan latihan teknikal (TVET), oleh itu seperti yang diumumkan oleh YAB Menteri Besar, sejumlah RM5 juta telah diperuntukkan untuk memperkasakan Kolej Antarabangsa INPENS bagi tujuan ini. Wang yang diperuntukkan ini akan digunakan bukan sahaja untuk penambahbaikan infrastruktur dan kemudahan, tetapi ia juga bagi membolehkan pembangunan kursus-kursus baru yang relevan dengan keperluan masa kini seperti penyemburan cat automotif dan welding.

Peruntukan RM5 juta ini juga merupakan satu langkah jangka pendek bagi memenuhi keperluan sedia ada. Kerajaan Negeri Selangor telah menubuhkan satu Jawatankuasa TVET pada tahun ini yang membincangkan hala tuju pendidikan TVET di negeri Selangor. Selain itu sebuah Jawatankuasa Teknikal TVET yang akan diketuai oleh Unisel juga telah dipertanggungjawabkan untuk menyelidik serta mencadangkan sebuah ‰Û÷Blueprint TVET‰Ûª di negeri Selangor bagi memberdaya TVET dengan menyeluruh termasuk mendapatkan kerjasama rapat dengan pihak industri.

Untuk makluman dewan yang mulia, agenda pemerkasaan TVET ini bukanlah sesuatu yang baru bagi Kerajaan Negeri Selangor. Pada tahun 2015 kerajaan negeri telah memperkenalkan program Youth Enhancement Strategy (YES) Selangor dengan tujuan untuk memberdaya generasi muda dan anak-anak khususnya di Selangor. Program YES Selangor ini merupakan program berimpak tinggi dengan kerjasama yang sangat menggalakkan dari sektor industri dengan memberi tumpuan kepada bidang teknologi.

RM2.5 juta peruntukan tahunan ditetapkan bagi program ini dan telah berjaya melatih seramai 60 orang siswazah dalam bidang Big Data Analytics dengan kerjasama Statistics.com USA, seramai 37 orang siswazah dalam bidang Cloud Computing dan 16 orang dalam bidang Automation dengan kerjasama National Instruments pada tahun 2015.

Kerajaan negeri juga sentiasa peka terhadap golongan belia yang tidak bernasib baik serta tidak berkemampuan untuk meneruskan pengajian akademik ke tahap yang lebih tinggi. Bagi kategori belia lepasan SPM dalam YES Selangor ini, seramai 41 orang telah dilatih dalam bidang kejuruteraan dan telah pun menerima persijilan dari BoxHill Institute Australia.

Pelatih-pelatih tersebut kini telah berjaya dan mengisi jawatan teknikal di syarikat-syarikat multinasional di sekitar Selangor. Melalui program YES Selangor ini juga, kerajaan negeri telah melahirkan tenaga mahir dalam industri solar dengan kerjasama SEDA Malaysia. Seramai 19 orang Certified Solar Installers, dengan izin, telah dilahirkan melalui kerjasama ini dan kesemua mereka telah pun bekerja di sektor swasta yang terlibat.

Kerajaan negeri masih meneruskan usaha murni ini pada tahun 2016 dengan mempelbagaikan lagi program yang dilaksanakan bersama sektor industri. Bagi mempersiapkan tenaga kerja professional dan tenaga kerja mahir sejajar dengan gagasan Smart Selangor pula, kerajaan negeri telah melancarkan program IoT foundation bagi pelajar bidang IT di Unisel. Seramai 21 orang pelajar Unisel telah mendaftar untuk mengikuti program berteraskan kemahiran dalam bidang IoT bersama sektor industri. Kerajaan negeri juga sedang merangka program INPENS – TAP (Technical Apprentice Program) dengan tujuan memperkukuhkan hubungan kerjasama antara kerajaan negeri, Kolej INPENS dan sektor industri di Selangor. Dengan pelaksanaan program seperti ini, kerajaan negeri akan lebih mesra industri serta dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang pembangunan sumber manusia demi kepentingan rakyat.

Bagi tahun 2016 ini juga, satu kategori baru telah direalisasikan di dalam inisiatif YES Selangor. Kategori #SMART Technical Workforce bertujuan untuk memangkin pembangunan sektor industri di Selangor menawarkan latihan khusus dalam bidang Big Data Analytics, Teknologi Telekomunikasi, Automasi dan Sistem Pembuatan. Latihan yang dilaksanakan adalah berteraskan keperluan terkini sektor industri di Selangor dengan rangka kerja berkonsepkan place and train, yang mana peluang kerja telah sedia menunggu untuk di isi.

Sidang Dewan yang mulia,

YES Selangor merupakan satu program demand-driven, berlandaskan keperluan industri semasa dan mengambil kira keperluan tenaga kerja mahir di masa akan datang. Bagi memenuhi keperluan tenaga kerja ini juga, Kerajaan Negeri Selangor telah menganjurkan satu program Karnival Kerjaya (Selangor Job Fair 2016) dengan kerjasama Jabatan Tenaga Kerja Selangor (JTK) dan Job Malaysia. Program yang dilaksanakan pada 28 Mei 2016 telah berjaya melibatkan bilangan pengunjung seramai 10,000 orang untuk mengisi 5,818 tawaran kekosongan jawatan. Program Karnival Kerjaya (Job Fair) ini juga telah diadakan di daerah-daerah seperti Kuala Langat dan Kuala Selangor dengan sambutan yang menggalakkan dengan pengunjung yang melebihi 1000 orang setiap daerah.

Selain itu YAB Menteri Besar juga ada mengumumkan tambahan peruntukan untuk Program Graduate Employability Enhancement for Smart Selangor (PROGRESS) kepada RM5 juta yang pastinya berupaya membantu graduan di Selangor meningkatkan kebolehpasaran mereka.

Usaha membangun modal insan dan pendidikan di Negeri Selangor juga haruslah dijalankan seiringan dengan usaha memangkin komuniti bersahsiah. Program INSAN, dahulunya SPIES, yang telah dijalankan dengan fokus kepada peningkatan kendiri yang berjurus kepada kumpulan sasar berdasarkan konsep ‰ÛÏcycle of life‰Û, juga berperanan penting untuk membentuk insan berkualiti di dalam masyarakat.

Malah Kerajaan Negeri juga sudah mempertingkatkan lagi program-program latihan murabbi, atau pendidik, di sekolah-sekolah terutamanya di sekolah kafa dan beberapa sekolah swasta untuk latihan padagogi yang menyeluruh agar dapat disampaikan kepada pelajar-pelajar.

Usaha menjalankan program Pendidikan Komuniti, serta Program menangani gejala sosial melalui Generasi Idaman Selangor (GeMS) juga diutamakan ke arah mencapai matlamat Smart Community. Program bersepadu dilaksanakan seperti Forum Pengurusan Hutang, Bicara Remaja, Program Penerangan pencegahan dadah dan jenayah serta banyak lagi program kemasyarakatan digerakkan dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM), Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) serta agensi-agensi dan NGO berkaitan.

YB Tuan Speaker,

Sejajar dengan gagasan Smart Selangor pula, YB DUN Bukit Gasing ada mencadangkan perkhidmatan yang disediakan di kaunter-kaunter agensi Kerajaan juga disediakan alternatif secara online atau mobile apps; selain mencadangkan pada tahun 2017, sasaran untuk setiap jabatan/PDT/agensi mengenal pasti perkhidmatan/permohonan yang boleh dibuat secara online.

Bahagian Teknologi Maklumat (BTM), Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Jabatan dan Agensi di bawah Kerajaan Negeri Selangor akan mengambil inisiatif berkaitan cadangan daripada Y.B DUN Bukit Gasing bagi memperluaskan penyampaian perkhidmatan Kerajaan Negeri Selangor secara online dan penggunaan mobile apps dalam perkhidmatan Jabatan dan Agensi Kerajaan selaras dengan pendekatan ‰Û÷Digital Governance‰Ûª ke arah #Smart Selangor Yang Peduli dalam perancangan dan pembangunan Rancangan Malaysia Ke 11 (2016-2020).

Untuk makluman, pihak BTM sedang bekerjasama dengan UNISEL bagi merangka pembangunan Pelan Pembangunan Strategik Teknologi Maklumat Negeri Selangor (PSTM) 2016-2020 dan dijangka siap pada Disember 2016 untuk mengenal pasti perkhidmatan kerajaan secara online dan mobile apps yang sedia ada serta mengenal pasti perkhidmatan kerajaan secara online dan mobile apps kepada rakyat dan akan disediakan secara berfasa dan bersepadu dalam tempoh lima (5) tahun dalam RM Ke 11.

PSTM ini akan menjadi rujukan kepada perancangan dan pembangunan perkhidmatan kerajaan secara online dan mobile apps yang bersepadu dan pintar ke arah Digital Governance‰Ûª bagi menyokong #Smart Selangor khususnya ke arah pembudayaan #Smart People bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan yang bersepadu dan berkualiti kepada rakyat.

Terima kasih.