Isu Berbangkit Perbahasan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Ke-11

Kementerian Industri Utama

Daripada Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa]

Soalan:

Dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, kerajaan seharusnya menggalakan para majikan untuk melakukan pelaburan di dalam teknologo untuk menggantikan penggunaan pekerja asing tanpa kemahiran dalam industri seperti perusahaan kelapa sawit. Ini akan meningkatkan produktiviti ekonomi.

Pada hari ini, para majikan tidak berbuat demikian kerana ia adalah lebih murah dan mudah untuk mengambil dan menggajikan buruh kasar asing. Maka langkah yang dicadangkan untuk mengenakan sistem levi berperingkat yang progresif berdasarkan jumlah pekerja asing yang digaji adalah langkah yang tepat.

Tuan Yang di-Pertua, Sidang Dewan Sekalian, meskipun usaha kerajaan meletakkan fokus dan tumpuan kepada peningkatan kepada bidang kejuruteraan, sains dan matematik (STEM) adalah baik, tetapi kerajaan juga perlu mencari mekanisme dan instrumen yang bersesuaian bagi memastikan peluang pekerjaan dalam sektor berkaitan wujud bagi para lepasan universiti dalam bidang ini.

Bagi mencapai hasrat tersebut, kerajaan dan IPT seharusnya mengorak kerjasama yang mampan dengan mengadakan jalinan industri dengan syarikat tempatan mahupun antarabangsa bagi mewujudkan peluang pekerjaan dan juga bagi melahirkan graduan yang sesuai dengan pasaran pekerjaan semasa.

Jawapan:

Pelbagai usaha telah dan akan terus dilaksanakan oleh kerajaan bagi mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing dalam sektor perladangan kelapa sawit. Ini termasuklah melalui penggalakan penggunaan mesin atau jentera di sektor perladangan terutamanya bagi aktiviti penuaian dan pemungutan buah tandan segar kerana aktiviti tersebut memerlukan pekerja yang paling ramai.

Untuk itu, Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah RM4.5 juta di bawah RMK 11 bagi melaksanakan Skim Galakan Mekanisasi Industri Sawit (OPIMIS). Di bawah skim tersebut, pengusaha ladang akan mendapat diskaun sehingga 20 peratus bagi setiap jentera yang dibeli untuk kegunaan di ladang sawit.

Di samping itu, usaha untuk melatih belia-belia tempatan juga dilaksanakan secara berterusan di bawah Pusat Latihan Sawit Malaysia (PLASMA) untuk melatih mereka sebagai persediaan untuk menceburi industri sawit. Sehingga Jun 2018, seramai 16,744 orang telah menerima latihan dan daripada jumlah tersebut, 76% telah bekerja dalam industri sawit. Di bawah Kursus Operator Mekanisasi Ladang (KOML), belia-belia tempatan ini dilatih untuk bekerja sebagai operator atau pengendali jentera perladangan.

Sekian Terima Kasih.

Ucapan Penggulungan Terakhir Sebagai Ketua AMK

Ketua Angkatan Muda Keadilan 2014-2018, Nik Nazmi memberi ucapan penggulungannya yang terakhir sebagai Ketua AMK. Beliau mengulas soal pemilihan parti, mendidik anggota baru dan memastikan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri kelapan.

Ketua Angkatan Muda Keadilan 2014-2018, Nik Nazmi memberi ucapan penggulungannya yang terakhir sebagai Ketua AMK. Beliau mengulas soal pemilihan parti, mendidik anggota baru dan memastikan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri kelapan.

Posted by Nik Nazmi on Saturday, 17 November 2018

Ucapan Dasar Terakhir Di Kongres AMK 2018

Ketua Angkatan Muda Keadilan, Nik Nazmi Nik Ahmad menyampaikan ucapan dasar terakhirnya sebagai Ketua AMK di Kongres AMK 2018, Shah Alam.

Ucapan Dasar Nik Nazmi di Kongres AMK 2018

Ketua Angkatan Muda Keadilan, Nik Nazmi Nik Ahmad menyampaikan ucapan dasar terakhirnya sebagai Ketua AMK di Kongres AMK 2018, Shah Alam.

Posted by Nik Nazmi on Friday, 16 November 2018

Jawapan Pertanyaan Jawab Lisan Isu Peruntukan Pendidikan

Soalan:

Nik Nazmi bin Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Pendidikan nyatakan status terkini peruntukan untuk pendidikan tinggi dan pendidikan yang sebelum ini berhadapan masalah semasa Kerajaan dahulu terutamanya daripada segi peruntukan kajian dan penyelidikan IPT, biasiswa pengajian dan pembangunan serta penyelenggaraan sekolah kebangsaan.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, bagi tahun 2018, universiti awam telah diperuntukkan sebanyak RM6,715,314,100 bagi menampung perbelanjaan operasi universiti awam. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 9.77 peratus berbanding penyaluran peruntukan bagi tahun 2017.

Pada masa yang sama, pemberian dana kepada universiti penyelidikan negara di bawah RMK-11 bagi tujuan Program Dana Universiti Penyelidikan, Program Dana Penyelidikan Fundamental dan Program Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE) yang diperuntukkan bagi tahun 2018 adalah berjumlah RM345 juta. Manakala pemberian dana biasiswa pula adalah sebanyak RM212 Juta.

Pengurangan peruntukan kepada universiti awam bukan penghalang kepada universiti awam untuk terus kompetitif dan kekal bersaing dalam pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan beberapa strategi dalam memantapkan kedudukan kewangan universiti awam. Antara perkara utama yang digariskan adalah berkaintan dengan cara mengurangkan penggantungan universiti awam kepada sumber kerajaan. Salah satu strategi yang diperkenalkan adalah menggalakkan universiti awam memperkukuhkan kewangan sendiri, mewujudkan tabung endowmen dan waqaf, mengoptimumkan kos dalam sistem pendidikan dan mempelbagaikan sumber pendapatan dalaman tanpa menjejaskan kualiti pendidikan sedia ada.

Semua strategi yang dinyatakan tersebut adalah merupakan strategi yang dapat membantu universiti awam terus beroperasi dalam tempoh berlakunya pengurangan bajet selari dengan hasrat Kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan universiti awam kepada sumber Kerajaan.

Kementerian Pendidikan
Oktober 2018

Jawapan Pertanyaan Jawab Lisan Isu SOSMA

Soalan:

Nik Nazmi bin Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Dalam Negeri nyatakan
a) Apakah status kemajuan kajian semula terhadap undang-undang SOSMA; dan
b) Adakah Kerajaan boleh memastikan tiada penderaan sebagaimana banyak didakwa sebulum ini, berlaku ketika kajian semula ini berjalan.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

Bagi menjawab soalan (a), kerajaan sedang mengkaji semula undang-undang berkaitan keselamatan termasuklah Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 (SOSMA). Dalam hal ini, satu Jawatankuasa Khas yang dianggotai oleh pihak-pihak yang berkaitan seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jabatan Peguam Negara (AGC), Badan Peguam Malaysia, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) dan badan bukan kerajaan (NGO) telah ditubuhkan untuk menilai dan memperhalus setiap peruntukan dalam undang-undang berkenaan dengan terperinci.

Memandangkan kajian tersebut masih sedang dijalankan, Kerajaan belum memutuskan sama ada undang-undang tersebut perlu dipinda atau dimansuhkan atau undang-undang yang baru perlu diwujudkan.

Bagi menjawab soalan (b), Kementerian Dalam Negeri bersama-sama PDRM sentiasa berusaha untuk menambah baik pelaksanaan sesuatu undang-undang. Sehubungan itu, elemen hak asasi manusia akan turut diambil kira dalam kajian yang sedang dijalankan. Walau bagaimanapun, elemen hak asasi manusia tersebut perlulah diimbangi dengan elemen keselamatan agar pelaksanaan undang-undang negara termasuklah SOSMA menjadi lebih berkesan.

Kerajaan memberi jaminan bahawa pindaan atau pemansuhan terhadap undang-undang berkenaan tidak akan menjejaskan usaha kerajaan dalam memelihara keselamatan negara daripada pelbagai ancaman termasuklah ancaman dari kumpulan pengganas dan jenayah.

Kementerian Dalam Negeri
Oktober 2018