Jawapan Pertanyaan Jawab Lisan Isu Peruntukan Pendidikan

Soalan:

Nik Nazmi bin Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Pendidikan nyatakan status terkini peruntukan untuk pendidikan tinggi dan pendidikan yang sebelum ini berhadapan masalah semasa Kerajaan dahulu terutamanya daripada segi peruntukan kajian dan penyelidikan IPT, biasiswa pengajian dan pembangunan serta penyelenggaraan sekolah kebangsaan.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, bagi tahun 2018, universiti awam telah diperuntukkan sebanyak RM6,715,314,100 bagi menampung perbelanjaan operasi universiti awam. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 9.77 peratus berbanding penyaluran peruntukan bagi tahun 2017.

Pada masa yang sama, pemberian dana kepada universiti penyelidikan negara di bawah RMK-11 bagi tujuan Program Dana Universiti Penyelidikan, Program Dana Penyelidikan Fundamental dan Program Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE) yang diperuntukkan bagi tahun 2018 adalah berjumlah RM345 juta. Manakala pemberian dana biasiswa pula adalah sebanyak RM212 Juta.

Pengurangan peruntukan kepada universiti awam bukan penghalang kepada universiti awam untuk terus kompetitif dan kekal bersaing dalam pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan beberapa strategi dalam memantapkan kedudukan kewangan universiti awam. Antara perkara utama yang digariskan adalah berkaintan dengan cara mengurangkan penggantungan universiti awam kepada sumber kerajaan. Salah satu strategi yang diperkenalkan adalah menggalakkan universiti awam memperkukuhkan kewangan sendiri, mewujudkan tabung endowmen dan waqaf, mengoptimumkan kos dalam sistem pendidikan dan mempelbagaikan sumber pendapatan dalaman tanpa menjejaskan kualiti pendidikan sedia ada.

Semua strategi yang dinyatakan tersebut adalah merupakan strategi yang dapat membantu universiti awam terus beroperasi dalam tempoh berlakunya pengurangan bajet selari dengan hasrat Kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan universiti awam kepada sumber Kerajaan.

Kementerian Pendidikan
Oktober 2018

Jawapan Pertanyaan Jawab Lisan Isu SOSMA

Soalan:

Nik Nazmi bin Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Dalam Negeri nyatakan
a) Apakah status kemajuan kajian semula terhadap undang-undang SOSMA; dan
b) Adakah Kerajaan boleh memastikan tiada penderaan sebagaimana banyak didakwa sebulum ini, berlaku ketika kajian semula ini berjalan.

Jawapan:

Tuan Yang di-Pertua,

Bagi menjawab soalan (a), kerajaan sedang mengkaji semula undang-undang berkaitan keselamatan termasuklah Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 (SOSMA). Dalam hal ini, satu Jawatankuasa Khas yang dianggotai oleh pihak-pihak yang berkaitan seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jabatan Peguam Negara (AGC), Badan Peguam Malaysia, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) dan badan bukan kerajaan (NGO) telah ditubuhkan untuk menilai dan memperhalus setiap peruntukan dalam undang-undang berkenaan dengan terperinci.

Memandangkan kajian tersebut masih sedang dijalankan, Kerajaan belum memutuskan sama ada undang-undang tersebut perlu dipinda atau dimansuhkan atau undang-undang yang baru perlu diwujudkan.

Bagi menjawab soalan (b), Kementerian Dalam Negeri bersama-sama PDRM sentiasa berusaha untuk menambah baik pelaksanaan sesuatu undang-undang. Sehubungan itu, elemen hak asasi manusia akan turut diambil kira dalam kajian yang sedang dijalankan. Walau bagaimanapun, elemen hak asasi manusia tersebut perlulah diimbangi dengan elemen keselamatan agar pelaksanaan undang-undang negara termasuklah SOSMA menjadi lebih berkesan.

Kerajaan memberi jaminan bahawa pindaan atau pemansuhan terhadap undang-undang berkenaan tidak akan menjejaskan usaha kerajaan dalam memelihara keselamatan negara daripada pelbagai ancaman termasuklah ancaman dari kumpulan pengganas dan jenayah.

Kementerian Dalam Negeri
Oktober 2018