Soalan:
Minta Menteri Pertahanan menyatakan bilangan veteran berpencen dan tidak berpencen yang meninggalkan perkhidmatan tentera antara tahun 2015-2021.
Jawapan:
Bilangan veteran yang meninggalkan perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) antara tahun 2015 hingga Oktober 2021 adalah berjumlah 36,918 orang. Daripada jumlah ini seramai 28,316 orang menamatkan
perkhidmatan secara berpencen, manakala 8,782 orang lagi menamatkan perkhidmatan secara tidak berpencen.
Share This