Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jawapan Pertanyaan Lisan Isu Dasar Umur Pengambilan Inspektor Polis

Soalan:

Nik Nazmi Nik Ahmad [Setiawangsa] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan:-

(a) adakah Kementerian akan untuk mengkaji semula dasar pengambilan inspektor polis mengikut umur dari 18 ke 28 tahun kepada 23 ke 32 tahun selaras dengan umur lazim memperoleh ijazah ; dan

(b) Sama ada Kementerian akan mempertimbangkan sama ada Suruhanjaya Pasukan Polis diberikuasa dalam proses pemilihan inspektor, bukannya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.

Jawapan:

Yang Di Pertua,

Bagi menjawab soalan (a), Kementerian tidak bercadang dalam tempoh yang terdekat ini untuk menaikkan umur permohonan pengambilan bagi jawatan Inspektor Polis mengikut ketetapan seperti dalam Skim Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2016 iaitu seperti yang dicadangkan. Skim Perkhidmatan tersebut telah menetapkan bahawa had umur yang diberikan kepada pemegang Ijazah Doktor Falsafah (PhD) sehingga 35 tahun. Pada masa ini, pihak Polis Diraja (PDRM) tidak menghadapi masalah bagi mendapatkan calon-calon untuk menyertai pasukan polis memandangkan dalam semua eksesais pengambilan bagi pegawai rendah polis atau pegawai kanan polis, sambutan amat menggalakkan diterima daripada masyarakat. Kementerian bersedia untuk membuat kajian jika terdapat keperluan berbuat pada masa hadapan.

Bagi menjawab soalan (b), dalam eksesais pengambilan dan pelantikan baru Inspektor Percubaan Polis ia terletak di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Pasukan Polis (SPP) sebagaimana yang termaktub di bawah Perkara 140 (1) Perlembagaan Persekutuan bukannya di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA). Hanya proses untuk memohon jawatan sahaja diintegrasikan dengan portal SPA bagi memudahkan pemohon membuat semakan status permohonan mereka dalam satu saluran sahaja. Proses selanjutnya untuk ujian fizikal, SPiER-PDRM (Sistem Pemprofilan Rekrutmen Polis DiRaja Malaysia), temuduga akan diuruskan oleh Bahagian Pengambilan PDRM.